در گزارش ما دیجیتال مطرح شد؛

سیاست گذاری ها در صنعت دخانیات ضد تولید است

سیاست گذاری ها در صنعت دخانیات ضد تولید است مدیر بازاریابی شرکت دخانیات ایران اظهار داشت: از سال ۹۱ به بعد با سیاست گذاری غلط، بازار دخانیات کشور در اختیار شرکتهای خارجی قرار گرفت و سهم قاچاق سال به سال پررنگ تر شد.احمد بارفروش در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بخش مهمی از رهاشدگی صنعت دخانیات در ارتباط با عملکرد مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور (زیرمجموعه وزارت صمت) است، عنوان کرد: قبل از ۸۰ سال، شرکت دخانیات به صورت انحصاری مدیریت این صنعت را بر عهده داشت؛ در اوایل دهه ۹۰ با تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی گری، وظایف حاکمیتی به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات سپرده شد اما چون این مرکز تجربه لجستیک لازم را نداشت، این اقدام باعث عقب ماندگی صنعت دخانیات کشور شد.
در اوایل دهه ۹۰ وظایف حاکمیتی صنعت دخانیات از شرکت دخانیات منفک و به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور سپرده شد اما چون این مرکز تجربه لجستیک لازم را نداشت، این اقدام باعث عقب ماندگی صنعت دخانیات کشور شد
مدیر بازاریابی، تحقیقات بازار و صیانت از محصول شرکت دخانیات ایران اضافه کرد: ارزش بازار دخانیات ایران ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ سهم شرکت دخانیات ایران در بازار ایران از زمانی که وظایف تصدی گری و حاکمیتی از هم جدا شد و بازار کشور به صورت غیرکارشناسی در اختیار شرکتهای خارجی قرار گرفت، به حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد کاهش یافته است و درعین حال سهم قاچاق در بازار هم افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: شاید مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات تعمدی نداشته باشد اما وقتی نگاه، نگاه کارشناسی و تخصصی نباشد امکان دارد تصمیماتی اتخاذ شود که ضد تولید باشد. وقتی شرکتی با ۸۰ سال سابقه کار وجود دارد، مرکزی تشکیل دادند که هیچ آشنایی و شناختی از بازار دخانیات و هیچ تجربه ای در سیاست گذاری صنعت دخانیات نداشت. نتیجه این شد که با تصمیمات غلط، صنعت دخانیات کشور را تضعیف کردند.
بارفروش اضافه کرد: با این مرکز و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسات و مکاتبات مختلف داشتیم تا از تجربه ما برای مبارزه با قاچاق بهره ببرند. ستاد مبارزه با قاچاق استقبال کرد اما مرکز موانعی بوجود آورده و اعتقاد دارد شرکت دخانیات نمی تواند نقشی ایفا کند و وظیفه شرکت فقط تولید است.
حجم قاچاق از لحاظ قیمتی همپوشانی با تولیدات شرکت دخانیات ایران دارد
وی افزود: وقتی می گوئیم بی تجربگی در سیاست گذاری های این صنعت حاکم است از این بابت است که صنعت دخانیات بسیار صنعت حساسی است و هم از لحاظ بهداشتی و هم از لحاظ منابع درآمدی دولت؛ ازاین رو باید با حساب و کتاب در آن کار کرد و به صورت کامل کنترل شده بازار را در اختیار دیگران قرار داد. تولیدات شرکت دخانیات ایران در سطح قیمتی متوسط، بازار دخانیات کشور را در اختیار داشت؛ اما با سیاست گذاری غلط، بازار را بدون کنترل در اختیار بازیگران خارجی قرار دادند و با عنایت به این که این شرکت ها تعهدات اجتماعی و اشتغالی ندارند، چابک تر هستند و شرکتهای کوچک تر را خریدند و توانستند در سطح قیمتی تولیدات شرکت دخانیات تولید انجام داده و سهم ما را در بازار بگیرند.
شرکت دخانیات ایران از زمانی که وظایف حاکمیتی داشت موظف بود کشاورزان توتون کار و تنباکوکار را از مرحله کاشت تا برداشت مورد حمایت قرار دهد؛ هنوز هم این وظیفه را برعهده دارد اما شرکتهای خارجی هیچ تعهدی در این حوزه ندارند و خرمن های آماده توتون را از خارج وارد می کنند
بارفروش اظهار داشت: شرکت دخانیات ایران از زمانی که وظایف حاکمیتی داشت موظف بود کشاورزان توتون کار و تنباکوکار را از مرحله کاشت تا برداشت مورد حمایت قرار دهد؛ ما بخش زیادی از توتون های این کشاورزان را می خریدیم؛ حتی بعداً که وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات گرفته و به مرکز دخانیات وزارت صمت واگذار شد، اما وظیفه پشتیبانی از کشاورزان از ما سلب نشد و در حالیکه وظایف این حوزه، هزینه های زیادی برای اما دارد، ما همچنان مکلف به انجام این اقدامات هستیم اما شرکتهای خارجی هیچ گونه تعهدی در این حوزه ندارند و خرمن های آماده توتون را از خارج کشور وارد ایران کرده و در تولید سیگار، از آنها استفاده می نمایند.
قاچاق ۲۰ میلیارد نخ کاملاً سازماندهی شده است
مدیر بازاریابی، تحقیقات بازار و صیانت از محصول شرکت دخانیات ایران با اشاره به اینکه حجم قاچاق از لحاظ قیمتی همپوشانی با تولیدات شرکت دخانیات ایران دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته مجموع فعالان بازار دخانیات ایران ۵۵ میلیارد نخ تولید رسمی داشتند اما روی میزان مصرف اختلاف وجود دارد. مرکز نظارت بعنوان متولی مبارزه با قاچاق می گوید ۶۵ میلیارد نخ برآورد مصرف کشور است؛ اما وزارت بهداشت می گوید میزان مصرف دخانیات در ایران ۵۵ میلیارد نخ است و شما عمداً میزان مصرف را بالا در نظر می گیرید تا مجوزی برای افزایش تولید داشته باشید؛ ازاین رو با در نظر گرفتن تولید ۵۵ میلیارد نخ، ۱۰ میلیارد نخ مصرف کشور از راه قاچاق تأمین می شود؛ اما
شرکت دخانیات و شرکتهای حرفه ای بر اساس نیاز بازار، مبادی ورودی، استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و تجارب خود می گویند که مصرف کشور ۷۵ میلیارد نخ است که با عنایت به تولید ۵۵ میلیارد نخ در داخل کشور، ۲۰ میلیارد نخ از راه قاچاق تأمین می شود
وی اضافه کرد: انجام ۲۰ میلیارد نخ قاچاق سیگار به داخل کشور، حجم بسیار قابل توجهی است و بنطر می رسد با یک اقدام کاملاً سازماندهی شده انجام می شود و شرکتهای خارجی پشت بخشی از این قاچاق هستند.
سیاست گذاری غلط با صنعت دخانیات کشور چه کرد؟
بارفروش در مورد وضعیت قرارداد با خارجی ها هم اظهار داشت: در دهه ۸۰ که شرکت دخانیات وظایف حاکمیتی برعهده داشت، قرارداد با شرکتهای خارجی بگونه ای بود که در عرض چند سال منجر به توسعه صنعت داخلی شد اما از سال ۹۱ به بعد با سلب وظایف حاکمیتی، سیاست گذاری های غلط در صنعت باب و قرارداد با شرکتهای خارجی بگونه ای شد که صنعت داخلی به شدت تضعیف شد.
وی در توضیح داد: در دهه ۸۰ در بازار دخانیات کشور ۳۰ درصد سهم بازار در اختیار ما بود و ۷۰ درصد در اختیار سیگارهای قاچاق بود. ما بررسی کردیم و دیدیم سهم دو شرکت خارجی در سیگارهای قاچاق شده به کشور بالاست؛ ازاین رو بعنوان نماینده حاکمیت با این دو شرکت قرارداد بستیم و به آنها اعلام کردیم که با شروطی می توانند در ایران فعالیت کنند. شروطی که گذاشته بودیم منجر به توسعه صنعت دخانیات کشور شد.
وی اضافه کرد: همچون شروطی که برای این دو شرکت در نظر گرفتیم این بود که پس از ۵ تا ۱۰ سال باید دستگاههای این شرکت ها به شرکت دخانیات ایران منتقل شود تا انتقال تکنولوژی انجام شود؛ همینطور وظیفه پیدا کردند که در فرآیند کاشت و داشت و برداشت توتون به کشاورزان ایرانی آموزش بدهند؛ همینطور مکلف شدند در خرمن خود از خرمن داخلی استفاده کنند، ؛ به بدنه فنی شرکت دخانیات آموزش بدهند و برندهای بین المللی شأن را در ایران تولید کنند تا صنعت دخانیات ایران هم همپای آنها توسعه یابد.
انجام ۲۰ میلیارد نخ قاچاق سیگار به داخل کشور، حجم بسیار قابل توجهی است و بنطر می رسد با یک اقدام کاملاً سازماندهی شده انجام می شود و شرکتهای خارجی پشت بخشی از این قاچاق هستند
مدیر بازاریابی، تحقیقات بازار و صیانت از محصول شرکت دخانیات ایران افزود: تا سال ۹۱ که شرکت دخانیات وظایف حاکمیتی برعهده داشت، این دو شرکت خارجی در استان مازندران در کشت توتون ویرجینا به ما کمک کردند، ۱۳ خط تولید به شرکت دخانیات منتقل کردند، مهندسان ما دوره های آموزشی دیدند و این شرکت ها سیگارهای بین المللی را در ایران تولید می کردند.
وی اضافه کرد: اما از سال ۹۱ به بعد که وظایف حاکمیتی به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات در وزارت صمت منتقل شد، این شرکت ها شروط قرارداد را پشت گوش انداختند. ما مخالف حضور این شرکت ها نیستیم چونکه وقتی ما نمی توانیم به صورت صد در صدی نیاز بازار را تأمین نماییم، عدم حضور شرکتهای خارجی غیرمنطقی است اما باید بر مبنای یک انضباطی فعالیت کنند. با عنایت به این که شرکت دخانیات مسئولیت های اجتماعی و اشتغالی دارد باید سهمش در بازار محفوظ بماند. اما این دو شرکت خارجی که هیچ وظیفه ای در حوزه پشتیبانی از کشاورزان ایرانی و اشتغال زایی ندارند، به تدریج شرکتهای کوچک تر را خریدند و حالا به اندازه شرکت دخانیات تولید دارند و در سطح قیمتی تولیدات ما، تولید می کنند.
در دهه ۸۰ که شرکت دخانیات وظایف حاکمیتی برعهده داشت، قرارداد با شرکتهای خارجی بگونه ای بود که در عرض چند سال منجر به توسعه صنعت داخلی شد اما از سال ۹۱ به بعد با سلب وظایف حاکمیتی، سیاست گذاری های غلط در صنعت باب و قرارداد با شرکتهای خارجی بگونه ای شد که صنعت داخلی به شدت تضعیف شد وزارت صمت به صنعت ۸۰ ساله دخانیات کشور بی توجه است
مدیر بازاریابی، تحقیقات بازار و صیانت از محصول شرکت دخانیات ایران افزود: وزارت صمت می تواند بخشی از وظایف حاکمیتی را به شرکت دخانیات ایران منتقل کند. شرکت دخانیات در دهه ۸۰ با اتخاذ سیاست مناسب توانست قاچاق را از ۷۰ درصد به ۱۵ درصد تقلیل دهد. بارها نامه نگاری کردیم با وزارت صمت که این همه زیرساخت که دولت برای شرکت دخانیات بوجود آورده است را مورد استفاده قرار دهید تا هم درآمد دولت افزایش یابد و تولیدات داخلی بیشتر شود هم صنعت داخلی تقویت گردد چونکه قاچاق به دلیل ارزان بودن، جای تولید داخلی را گرفته است.
وی اضافه کرد: شرکت دخانیات ۴۸۰۰ نفر کارگر مستقیم و ۵ هزار نفر کشاورز تحت پوشش دارد؛ اگر تولید تقویت شود هم بحث اشتغال این افراد تأمین می شود و هم تأمین نقدینگی برای کمک به بازنشستگان بهتر می شود. اگر به نیازمندی های شرکت دخانیات توجه گردد از سهامدار تا کشاورز و کارگر را مورد حمایت قرار می دهد.
بارفروش اظهار داشت: برنامه تولید ما برای سال جاری ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون نخ بود اما کرونا باعث شد تولید تحت تاثیر قرار بگیرد و برنامه تدوین شده ما به ثمر ننشیند؛ البته طی ۹ ماه سال جاری توانستیم به اندازه مجموع تولید سال گذشته یعنی ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نخ سیگار تولید نماییم.

1399/10/19
22:42:32
0.0/5
1111
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
madigital.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ما دیجیتال محفوظ است

ما دیجیتال

اخبار دیجیتال و فناوری اطلاعات